Yazar: TUGA HUKUK

TUGA Hukuk & Danışmanlık > Tarafından yayınlanan makaleler TUGA HUKUK

Bilişim Suçları ve Mücadele

BİLİŞİM SUÇLARI VE MÜCADELE GİRİŞ Teknolojinin her geçen gün gelişime ve değişime açık olması hayatımızın her alanında değişime sebep olmuştur. Bu değişim kimi zaman bize çeşitli alanlarda kolaylık tanırken kimi zaman bazı olumsuz vakıalar şeklinde kendini göstermiştir. Örneğin “bilgi” ye ulaşabilmek için kullanılan ansiklopediler yerini arama motorlarına bırakmış ve daha cazip hale gelmiştir. Ancak bilgiye ulaşımın bu denli kolay olması kişilere ait olan veya kurumların içerisinde barındırılan bilgilere erişim açısında risk altına girmiş bulunmaktadır. Bu ve bunun gibi değişimler “bilgi” kavramını da değiştirmiş, farklılaştırmıştır. Gelişen ve değişen teknoloji karşısında en değerli şey bilgi olmuştur. Bu da karşımıza korunabilir bir bilgi güvenliği kavramını ortaya...

Devamını Gör

Kripto Para Hukuku

KRİPTO PARA HUKUKU Kripto Para Nedir? Teknoloji ve bilişimde yaşanan gelişmeler hayatımızın birden fazla noktasına dokunmuştur. Ekonomi bunların başında gelmektedir. Ekonomik anlamda ise en çok duyduğumuz gelişme tüm dünya çapında yeni para birimi olarak kendini gösteren kripto paralardır. Kripto paraların herhangi bir kurum veya kuruluşun denetimine tabi olmaması zaman zaman akıllarda soru işareti bıraksa da transferleri, alım-satım işlemlerinin kolaylığı ve masrafsız olmaları tercih edilmelerini arttırmaktadır. Kripto paralar blockchain denilen bir teknoloji ile yaratılan ve fiziki dünyada varlığı olmayan sanal para birimleridir. Merkezi bir otorite ya da bir kamu kurumunun denetimine tabi değildir. Kripto paralar arasında en çok öne çıkan para birimi ise Bitcoin’dir. Bitcoin...

Devamını Gör

7343 Sayılı Kanun Değişikliği Sonrasında Tehir-i İcra (İcranın Geri Bırakılması) Süreci

7343 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA TEHİR-İ İCRA (İCRANIN GERİ BIRAKILMASI) SÜRECİ Yerel mahkemeden icra takibine konu mahkeme kararının istinaf edildiğine ilişkin derkenar yazısı alınır. İcra takibi dosyasına derkenar yazısı ibraz edilerek ''İcranın Geri Bırakılması (Tehir-i İcra)'' kararı getirmek üzere mehil vesikası verilmesine yönelik talepte bulunulur. Teminat nakit ise icra müdürlüğüne yatırılır. Nakit dışında ise teminatın kabulüne dair kabul kararı alınır. İcra Müdürlüğünce ''İcranın Geri Bırakılması (Tehir-i İcra)'' kararı getirmek üzere 30 günlük mehil verilir. Borçlu veya vekili tarafından İcra Mahkemesine ''İcranın Geri Bırakılması (Tehir-i İcra)'' kararı almak üzere başvuru yapılır. Başvuruya mehil vesikası kararı eklenir. Avukat portal üzerinden yapılacak...

Devamını Gör

7242 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Sonrasında Koşullu Salıverme ve Denetimli Serbestlik Süreleri

7242 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİK SONRASINDA KOŞULLU SALIVERME VE DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRELERİ SUÇUN TÜRÜ KOŞULLU SALIVERME ORANI DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ (30.03.2020 ÖNCESİ) DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ (30.03.2020 SONRASI) HÜKÜMLÜ Kasten Öldürme; 81., 82., ve 83. Maddeler 2/3 1 Yıl 1 Yıl Yetişkin - Çocuk Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi; 83. Madde (01.07.2016’dan Önce İşlenmişse) 1/2 2 Yıl - Yetişkin – Çocuk Kasten Yaralama; 86/1-2 ve 87. Maddeler (86/3-a veya 86/3-b Uygulanmış İse) 1/2 1 Yıl 1 Yıl Yetişkin – Çocuk Kasten Yaralama; 86/1-2 ve 87. maddeler (86/3-a veya 86/3-b Uygulanmamış İse) 1/2 3 Yıl 1 Yıl Yetişkin – Çocuk Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama; 87/2-d. madde (Canavarca Hisle)(Yüzün Sürekli Değişikliği) 2/3 1 Yıl 1 Yıl Yetişkin – Çocuk Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama; 87/2-d. Madde (01.07.2016’dan Önce İşlenmişse) 1/2 2 Yıl - Yetişkin – Çocuk İşkence; 94. ve 95....

Devamını Gör

Anlaşmalı Boşanma Davasına Başvuran Taraflar Anlaşmalı Boşanmak İstemezse Hangi Yol İzlenir?

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINA BAŞVURAN TARAFLAR ANLAŞMALI BOŞANMAK İSTEMEZSE HANGİ YOL İZLENİR? T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2021/3897 E.  ,  2021/5280 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda, mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 17.03.2021 tarihli yazısı ile istenilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı kadın TMK 166/3 maddesine dayalı olarak boşanma davası açmış, davalı erkeğin anlaşmalı boşanmayı kabul etmemesi üzerine mahkemece davanın TMK 166/1 maddesi uyarınca kabulüne karar verilmiş, hüküm 23.01.2020 tarihinde kesinleştirilmiş, davalı erkeğin talebi üzerine Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 17.03.2021 tarihli yazısı ile, karar ile ilgili kanun yararına bozma talebinde bulunulmuş,...

Devamını Gör

7242 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Hükümlüler İçin Uygulanan Covid-19 İzni

7242 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI HÜKÜMLÜLER İÇİN UYGULANAN COVİD-19 İZNİ 5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “27/09/2021 tarih ve 13588366-149-1220 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir....

Devamını Gör

Veraset İşlemlerine İlişkin Vekâletname Örneği

VERASET İNTİKAL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ T.C. Hudutları dahilinde vaki ve kain olup bilumum murislerimden irsen ve teselsülen diğer vereseler meyanında bana da intikali lazım gelen taşınmazları ve taşınırları adıma kayıt ve tescillerini yaptırmaya, verasetimi ispat ve veraset senedi almaya, iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete kalb ve hissedarlık esaslarını kabule, tapuları adıma müşterek veyahut müstakil olarak istihsale, her türlü evrak, defter ve sicilatları yazıp imzalamaya, bilumum gayrimenkulleri her ne sebeple olursa olsun adıma intikal ettirmeye, bu işlemleri Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde tamamen takip ve neticelendirmeye, takyidatları kaldırtmaya, her türlü belgeyi elden almaya ve takip etmeye, her türlü harç, vergi ve giderlerini...

Devamını Gör

TUGA Hukuk & Danışmanlık Vekâletname Örneği

TUGA HUKUK & DANIŞMANLIK VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ Leh ve aleyhimizde açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C. yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak menfaatlerimi korumaya, davalar açmaya, açılan davaları kabul etmeye, icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, tahkime ve hakem tayinine, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, arabuluculuk yoluna başvurmaya, arabulucu seçmeye, arabuluculuk sürecinde ve müzakerelerinde beni temsile, süreci sona erdirmeye, tutanak ve anlaşma belgelerini imzalamaya, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve...

Devamını Gör

Uzaktan Çalışma

UZAKTAN ÇALIŞMA Uzaktan çalışma 4857 Sayılı İş Kanunu'nun çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma başlıklı 14. maddesinin 4. fıkrasında "Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir." ifadeleriyle tanımlanmıştır. Uzaktan çalışmaya ilişkin düzenlemeler İş Kanunu'nun 14. maddesinin 4-7. fıkraları ve Türk Borçlar Kanunu'nun evde hizmet sözleşmesi başlıklı 461-469 maddelerinde yer almaktadır. İş Kanunu madde 14/7'ye göre Uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile...

Devamını Gör